E kafshoi me dhëmbë renë, vjehrra dën.ohet me bu.rg


Një grua nga Ferizaj është dë.nuar me gjashtë muaj burgim pasi i kishte shkaktuar lën.dime trupore të resë (nuses së djalit).
Inc.identi kishte ndodhur më 4 mars 2022 pas një kon.flikti verbal.
Sipas Gjykatës së Ferizajt, e reja me inicialet F.A-F. paraprakisht ka përdorur forcën fizike ndaj vjehrrës S.F.

Në vendim thuhet se e pand.ehura F.A-F, pas një mosm.arrëveshjeje me burrin e saj, me ç’rast kishte kërkuar nga ai që ta pastronte vajzën e tyre, vjehrra kishte vërejtur se situata po aca.rohej mes resë dhe djalit.
Ajo kishte shkuar pas çiftit në banjo te vajza dhe gjatë një konf.likti verbal nusja dys.hohet se e ka sulmuar fizikisht vjehrrën, duke e god.itur me dorë në fytyrë, me ç’rast aku.zohet se ka kryer veprën pen.ale – sul.mi.

Në dosje të Gjykatës thuhet se në atë moment vjehrra S.F. e sul.mon të renë duke e kafs.huar në dorë të majtë me të cilin veprim i shkakton lën.dime të lehta trupore.

Dy të pand.ehurat, S.F. dhe F.A-F. janë dën.uar me bur.gim në kohëzgjatje prej gjashtë muaj, i cili dë.nim nuk do të ekzekutohet nëse të pandehurat në periudhën kohore prej një viti nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nuk kryejnë vepër tjetër pen.ale.

“Obligohen të pand.ehurat që secila në mënyrë individuale të paguajë në emër të shpenzimeve të paushallit gjyqësor shumën prej nga 20€ /njëzetë euro/, obligohet e pand.ehura S.F, që në emër të ekspertizës mjeko ligjore të datës 25.03.2022, të e paguaj shumën prej 20€ /njëzet euro/, si dhe konform nenit 39 par. 3 pika 3.1 të ligjit Nr. 05/L-036, për kompensimin e vik.timave të kr.imit, obligohen të pand.ehurat që secila veç e veç, të e paguajë shumën prej nga 30€ /tridhjetë euro/, të gjitha këto brenda afatit prej 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë se këtij aktg.jykimi, nën kërcënimin e përmbarimit”- thuhet në dosjen e Gjykatës së Ferizajt.Aktg.jykimi është shpallur më 6 korrik 2022.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *