E kerkonte gjate gjithë jetën, babait i bie të fi kët në duart e Arditit kur takon vajzën pas 38 vitesh


Maria Pia Malteze e cila kur ishte fë mijë quhej Afërdita ka rr ëfyer fë mijërinë e saj që ka kaluar në jet imore tek rubrika “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare. Pasi u br aktis nga prin dërit

vetëm 8 mu ajsh ajo ka vu ajtur në shtëpinë e fë mijës në Vlorë, nuk l ahej ku rrë, kishte mo rra dhe nuk ushqehej. Madje shpesh here ajo dhu noh eshe nga ed ukatoret. Por kur ishte në moshën 8 vj eç ajo u bi rësua nga një fa milje ita liane dhe aty ndr yshoi j eta e saj përfu ndimisht.

Maria: Mbaj mend gjithashtu në 1991 ndoshta, në ditën më të bukur për mua, Zoti de shi të më je pte një j etë të dytë. Në Tiranë erdhën dy italianë për të birë suar një f ëmijë. Për herë të parë eduk atoret më l anë,më bënë ba njo. Këta dy ita lianët po na shikonin ne fë mijëve në rre sht, nuk e di se çfarë më tërh oqi tek ata dhe shkova unë t’i përq afoja dhe jo ata mua. Ba bai im u shta ng dhe i tha në nës time unë e dua këtë vog ëlushe. Në na ime i tha që jo është e së murë, e ka gojën e shtre mbër, këm bët e shtr embra dhe b abai im i thotë o atë o asnjë. Më zgjo dhën mua, isha shumë e lumtur më ndë rruan rrobat, vesha rroba të reja.

Maria tregoi se ishte shumë e më rzitur për fë mijët e tjera, madje ka bërë dhe një ma rrëzi. Një v ajzë që e kishte shumë shoqe e ka fu tur në bagazhin e ma kinës së pr indërve italianë për ta ma rrë me vete. Ajo filloi të qa nte sepse mun gonte ajri në bagazh, kështu prindërit e kupt uan dhe e çuan sërish në jet imore.

Je ta e saj pas va jtjes në Itali ndr yshoi rrënjë sisht dhe shprehet se është gja llë falë prin dërve të saj bir ësues dhe se do jepte dhe jet ën për ta.

Moderatori Ardit Gjebrea i rrë fen hist orinë e prind ërve të saj biolo gjikë dhe e p ërlot. Ajo u shpreh se mendonte që prin dërit i kishte të vde kur dhe ishte fë mijë i vetëm dhe jo të kishte motra dhe vëlla tjetër. Kur i pyet nga Arditi nëse është gati t’i shohë dhe takojë, Maria ng urroi në fillim, u shpreh se kishte fr ikë, por më pas pranoi.Maria u shpreh se vëllai dhe motra nuk kishin f aj dhe pse ndj en shumë mll ef. Gjebrea ia shpjegon se e kanë k ërkuar gjithë je tën dhe nuk kanë he qur dorë kurrë nga ajo. 38-vje çarja pranon që t’i takojë, babai vr apon për ta takuar dhe gjatë përqa fimit atij i bie të fik të nga em ocionet, por më pas e merr veten.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *