Lajm i mirë: Shp ëtojnë shqiptarët e gomones pas 10 orësh në det!


Një lajm i mirë vjen nga deti i Dunkirkit. Shqiptarët që ishin në kushte të v ështira janë shp ëtuar nga po licia franceze. Ata ishin në kushte të v ështira dhe në p ikëpyetje për jet ën.

Gomonia që do i dë rgonte në Angli po fu ste ujë në Calais Dover në Francë.

Kjo bëri që je ta e tyre të ishte në pi këpyetje dhe ata ve ndosën të kë rkonin pu blikisht nd ihmë tek au toritetet e francës.Pas ma rrjes së in formacionit, J O Q ALBANIA ko ntaktoi me ga zetarët fr ancezë dhe ata na konfirmuan që janë shp ëtuar.

Një lajm ky që na gëz on pa ma së, duke qenë se flitej për je të njerëzish.Gjithashtu, edhe një sht etas shqiptar, që ka pasur ko ntakte me një nga pe rsonat, që ishte nisur drejt Anglisë ka ko nfirmuar shp ëtimin e tyre. Ai bi sedoi me J O Q duke ko nfirmuar lajmin e mirë.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *