Në qe li për një kotec pulash, 82-vjeçarja me l ot në sy: Unë jam për va rreza


82-vjeçarja Lefkothea Karasa, nga Narta e Vlorës, është pr oceduar pe na li sht për nd ërtim pa le je për ngr itjen e një koteci pulash në ob orrin e shtëpisë së saj dhe rrezikon të vi h et në pr anga.

Në një in tervistë për Eu ro ne ws Albania, e mo shuara që je ton e vetme tregoi me l ot në sy se po licia e kishte marrë me dhu.në dhe e kishte fu tur në fu rgon.

Ajo tha se nd ihet shumë k eq nga gjithë kjo situatë, të cilën s’e pë rballon dot për moshën që ka. Një e mos huar nuk mund ta pë rballojë një si tuatë të ti llë kaq gr o te s ke.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *