Djathë Gomarice, Një kilogram shitet për 1000 $, çfar sjell që çmimi të je të kaq i lartë. (VIDEO)


F akti që qumështi i gomaricës është shumë i pasur me ujë dhe për të pr odhuar një kg djathtë, duhen të paktën 25 litra qumësht, bën që çmimi i djathit të rr itet në str atosferë.

Për momentin një kg djathtë kushton 800 euro, por çmimi i tij mund të rritet nëse do të m erret në ko nsideratë kërkesa dhe pr odhimi i pa kët e tij.

Po pullariteti i këtij djathi u rrit shumë kur një nga te nistët më të mirë në botë vendosi që të bl ejë për gjithë vitin, që të si gurohej se nuk do t’i mb aronte.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *