“Ai me ÇMENDl me ate qe me beri ne magazine, dua te Ie BURRlN per te, por kam nje haII”


“Ai me ÇMENDl me ate qe me beri ne magazine, dua te Ie BURRlN per te, por kam nje haII”

Një vajzë e re i është drejtuar psiko loge Deidre për ti kërkuar nd ihëm pas një si tuate të vës hti rtë në të cilën është ndod hur. Ajo i rrëfen se prej 6 muajsh ka nisur një lidhje jashtë marte sore me kolegun e saj në punë, dhe se tashmë ndj enjat e saj për të janë rritur kaq shumë, sa ka filluar të mendojë di vorc in. Ja çfarë shkruan ajo: E dashur psi kologe Deidre. Unë jam 28 vjeçe dhe jam e martuar prej 3 vitesh dhe kam një vajzë 1 vjeçe, që e dua më shumë se çdo gjë.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Me burrin jemi martuar pas disa vitesh lidhje dhe një dashurie të madhe. Pas lin djes së vajzës raporti jonë ndryshoi pak sepse ai filloi të lar g ohej duke menduar se unë nuk i ku sht oj më të njëjtën vëmendje si më parë.

Kjo gjë mua më tri sht oi pady shim dhe kjo ka qenë arsyeja që ne kemi pasur shumë grin dje me njëri-tjetrin. Këtë sit uatë unë e nd ava me një kolegun tim në punë, unë punoj në një maga zinë ku bëhen pake ti me të ndryshme.

Ai më qëndroi afër shumë dhe më këshi llo nte mjaft për tu ndje rë më mirë. Kështu dalë nga dalë nga dalë ne filluam të af roh emi shumë me njëri tjetrin, deri sa një ditë u put hëm. Pas kësaj ne takohemi çdo ditë pas pune dhe kemi nisur një li dhje shumë të fo rtë in ti me dhe das hurie.

Ndihem shumë mirë me të dhe ai me mua dhe kemi fil luar të mendojmë se mund të ni sim një jetë së bashku. E dua, por nd ihem k eq në ra port me burrin dhe fëmijën. Nuk di nëse ia vlen apo jo të sak rif ikoj dhe të nis çdo gjë nga e para me atë.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *