Media britanike: Mos i quani shqiptarët kr iminelë! Ata po la rgohen nga va rfëria


Tr otuaret e pl asaritura të veshura me mu ra le shumëngjyrëshe dhe të mo shuar që sh esin fiq. Blloqe kullash të veshura me ar ose në fo rmën e fytyrës së një he r

oi ko mbëtar të she kullit të 14-të. Të rinjtë që par kojnë jashtë kafeneve me sk u te ra el ektrikë. Kryeqyteti i Shqipërisë është një qytet i zhu rmshëm, ndërsa pl

azhet e tij me rërë të bardhë dhe va rgmalet ma lore janë bërë të njohura për tu ristët e rinj perëndimorë.

Megjithatë, nën një b um tu ristik dhe fotografitë e In stagramit pa ne vo jë për fi ltra, shumë nga njerëzit e vendit ba llkanik janë gjithnjë e më të d ëshpëruar për

Gjatë verës, u zb ulua se gjashtë në çdo 10 az ilkërkues që mbërrinin në Mbr etërinë e Bashkuar përmes Ka nalit Anglez me va rka të vogla ishin shqiptarë. Gjatë

të vitit 2021. Priti Patel, e cila ishte Se kretare e Br endshme në atë kohë, pr etendoi se për shk ak se ata nuk po ik i n nga lu fta, shumica e az ilkërkuesve shqiptarë

janë ose em igrantë eko nomikë ose kr iminelë të mu ndshëm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *