O ZOT NDIHMOI KESAJ VOGËLUSHE /Dy vjeçarja me s ëmundjen e rrallë gje netike përshëndet babain nga dritarja..!!


Një mama ka nd arë një foto pre këse të va jzës së saj që v uan nga një s ëmundje e rrallë gj enetike, e cila përshëndet ta atin nga një dritare, si pa sojë e karan tinës.

Emmie Gizatullin nga Colchester, Essex, lindi me një s ëmundje gjenetike që e ka 1 në 1 milionë persona, të quajtur Kniest Dysplasia, forma më e rrallë e s ëmundjes së xhuxhit.

Dy v jeçarja është në iz olim total së bashku me mamanë e saj Hannah Gizatullin, 40 vjeç, dhe vëllain 11 vjeç, në fillim të kësaj jave.Emmie është tejet e ndjeshme ndaj infe ksioneve dhe vuan gjithashtu nga pro bleme në frymëmarrje, kështu që koro navi rusi do të ishte fa tal për të.

Ajo nuk mund të vendoset në ink ubim apo trajtim int ensive pasi kanali i saj i fry mëmarrjes është shumë i vogël.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *